Λεπτομερειες για την Προστασια δεδομενων

Ξενοδοχείο Λυβικόν, Πλακιάς, Λεπτομέρειες για την
Πολιτική απορρήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR

1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατ 'αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή ενός λειτουργικού ιστότοπου και του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται τακτικά μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Εξαίρεση ισχύει για περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η προηγούμενη συναίνεση για λόγους πραγματικότητας και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από το νόμο.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εφόσον αποκτάται η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο έναν γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ (GDPR) ως νομική βάση.
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είναι υποκείμενο των δεδομένων, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο b GDPR ως νομική βάση. Αυτό ισχύει επίσης για τις εργασίες επεξεργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση των προ-συμβατικών ενεργειών.
Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που υπόκειται στην εταιρία μας, το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο c GDPR ως νομική βάση.
6, σημείο 1, της επεξεργασίας προκειμένου να προστατευθεί θεμιτό συμφέρον της εταιρείας μας ή του άλλου και δεν αντισταθμίζουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ο πρώην ενδιαφέρον, είναι το είδος .. Λιτ f GDPR ως νομική βάση για τη μεταποίηση.

3. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου δεδομένων θα διαγραφούν ή θα αποκλειστούν μόλις διαγραφεί ο σκοπός της αποθήκευσης. Επιπλέον, η αποθήκευση αυτή μπορεί να προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό ή εθνικό νομοθέτη στους κανονισμούς της ΕΕ, τους νόμους ή άλλους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Η δέσμευση ή η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται επίσης όταν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από τα προαναφερθέντα πρότυπα, εκτός εάν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω αποθήκευσης των δεδομένων για τη σύναψη της σύμβασης ή την εκπλήρωση της σύμβασης.

4. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας Λαγουδάκη Ακτή είναι ο κα. Γεωργία Κουμεντάκη.

Παροχή της ιστοσελίδας και δημιουργία αρχείων καταγραφής

5. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Κάθε φορά που προσπελαύνεται ο ιστότοπός μας, το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα υπολογιστή του καλούντος υπολογιστή.
Τα παρακάτω δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν εδώ:

(1) Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκαν
(2) Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
(3) Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη
(4) Η διεύθυνση IP του χρήστη
(5) Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης

Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f GDPR.

6. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι απαραίτητη για να επιτρέψει την παράδοση του ιστότοπου στον υπολογιστή του χρήστη. Για να γίνει αυτό, η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να διατηρείται για όλη τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης.

Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. f GDPR.

7. Συνεργασία με τους μεταποιητές συμβαλλόμενων μερών και τρίτους

Αν δεν (επεξεργαστές τάξη ή τρίτους) αποκαλύπτουν ως μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων μας και σε άλλα μέρη, που στέλνουν σε αυτό ή αλλιώς να τους δώσει πρόσβαση στα δεδομένα, αυτό γίνεται μόνο βάσει νόμιμης άδειας (για παράδειγμα, όταν η μεταφορά των δεδομένων σε τρίτους, όπως απαιτείται από την υπηρεσία πληρωμών, acc. άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο β GDPR να εκπληρώσει το συμβόλαιο), που έχουν συμφωνήσει να αποτελεί νομική υποχρέωση παρέχει ή με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (π.χ. κατά τη χρήση επόπτη, web hosting, κλπ).
Εάν αναθέσουμε σε τρίτους την επεξεργασία δεδομένων βάσει μιας αποκαλούμενης "σύμβασης επεξεργασίας συμβολαίων", αυτό γίνεται με βάση το άρθρο 28 του GDPR.

Τα δεδομένα που επεξεργάζεστε από εμάς διαγράφονται ή περιορίζονται στην επεξεργασία τους σύμφωνα με τα Άρθρα 17 και 18 του GDPR. Εκτός αν ορίζεται ρητά στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για τον προορισμό της και τη διαγραφή των οποίων υπάρχουν νομικές απαιτήσεις διατήρησης. Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν επειδή απαιτείται για άλλους και νόμιμους σκοπούς, η επεξεργασία τους θα περιοριστεί. ότι Τα δεδομένα εμποδίζονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα για δεδομένα που πρέπει να τηρούνται για εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους.

Εμείς, ή ο πάροχος φιλοξενίας μας, συλλέγουμε βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδάφιο. στ. GDPR Δεδομένα σχετικά με κάθε πρόσβαση στον διακομιστή στον οποίο βρίσκεται αυτή η υπηρεσία (αποκαλούμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα της σελίδας κατεβάσει Web, το αρχείο, την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης, το ποσό των δεδομένων που μεταφέρονται, την κοινοποίηση της επιτυχούς ανάκτησης, πρόγραμμα περιήγησης, πληκτρολογήστε μαζί με την έκδοση, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, η διεύθυνση URL παραπομπής (επισκεφθεί στο παρελθόν), τη διεύθυνση IP και του αιτούντος φορέα παροχής ,
Οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας (για παράδειγμα, για τη διερεύνηση καταχρηστικών ή δόλιων δραστηριοτήτων). Τα δεδομένα των οποίων η περαιτέρω διατήρηση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς απαλλάσσονται από την ακύρωση μέχρι την οριστική διευκρίνιση του συμβάντος.

8. Μεταφορές σε τρίτες χώρες

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε μια τρίτη χώρα (δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή γνωστοποίησης ή διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους, αυτό θα γίνει μόνο εάν πρέπει να εκπληρώνουμε τις (προ) συμβατικές υποχρεώσεις μας, με βάση τη συγκατάθεσή σας, βάσει νομικής υποχρέωσης ή βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας. Με την επιφύλαξη νομικών ή συμβατικών αδειών, επεξεργαζόμαστε ή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σε τρίτη χώρα μόνο με την παρουσία των ειδικών όρων του άρθρου 44 επ. GDPR. ότι η επεξεργασία είναι π.χ. με βάση ειδικές διασφαλίσεις, όπως το επίσημα αναγνωρισμένο εύρεση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας δεδομένων της ΕΕ (για παράδειγμα, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της «Απόρρητο Shield») ή τήρηση επίσημα αναγνωρισμένες ειδικές συμβατικές υποχρεώσεις (τα λεγόμενα «τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες»).

9. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της συλλογής τους. Σε περίπτωση συλλογής δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου, αυτό συμβαίνει όταν ολοκληρωθεί η αντίστοιχη περίοδος σύνδεσης.

10. Αντιρρήσεις και δυνατότητες αφαίρεσης

Η συλλογή δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία αντίφαση εκ μέρους του χρήστη.

Χρήση cookies

Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet ή στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, ένα μπισκότο μπορεί να αποθηκεύεται στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική συμβολοσειρά που επιτρέπει στο μοναδικό αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης όταν ανοίγει ξανά ο ιστότοπος.

Αν χρησιμοποιούμε cookies, τότε κάνουμε τον ιστοτόπο μας πιο φιλικό προς το χρήστη.
Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, οι χρήστες ενημερώνονται από ένα banner πληροφοριών σχετικά με τη χρήση cookies για σκοπούς ανάλυσης και αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται από αυτό στο πλευρό μας. Επομένως, ως χρήστης, έχετε πλήρη έλεγχο στη χρήση των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα για τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπου.

Φόρμα επικοινωνίας και επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

11. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονική επικοινωνία. Εάν ο χρήστης συνειδητοποιήσει αυτήν την επιλογή, τα δεδομένα που εισάγονται στη μάσκα εισόδου θα μας μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν. Αυτά τα δεδομένα είναι συνήθως:
Όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω της παρεχόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που μεταδίδονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η παρουσία της συγκατάθεσης του χρήστη Το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο ένα GDPR.
Εάν η επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για την εφαρμογή των προ-συμβατικά μέτρα που απαιτούνται που έγιναν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, το ένα είναι η νομική βάση για την επεξεργασία της Τέχνης δεδομένων. 6 παρ. Λιτ b GDPR.
Εάν η επεξεργασία απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης την οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). c GDPR. Η νομική βάση της επεξεργασίας προκειμένου να διαφυλαχθούν τα νόμιμα συμφέροντά μας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f GDPR.

12. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν γίνεται γνωστοποίηση των δεδομένων σε τρίτους. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία της επικοινωνίας, την κράτηση και την κράτηση δωματίων ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και άλλων τουριστικών υπηρεσιών, για πληρωμή και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβαίες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας.

13. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της συλλογής τους. Για τα προσωπικά δεδομένα από τη φόρμα επικοινωνίας με τη φόρμα επικοινωνίας και αυτά που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό συμβαίνει όταν η αντίστοιχη συνομιλία με τον χρήστη έχει λήξει. Η συζήτηση τελειώνει όταν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι τα σχετικά γεγονότα έχουν διευκρινιστεί τελικά.

14. Μέτρα ασφαλείας

Συναντιόμαστε, σύμφωνα με το άρθρο. 32 GDPR στην εξέταση της προηγούμενης τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και η φύση, το πεδίο εφαρμογής, οι συνθήκες και οι σκοποί της επεξεργασίας και η διαφορετική πιθανότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα του κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο προστασίας κατάλληλο για τον κίνδυνο.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν ιδίως τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων, ελέγχοντας τη φυσική πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς και την πρόσβασή τους, την είσοδο, τη δημοσιοποίησή τους, τη διαθεσιμότητα και τον διαχωρισμό τους. Επιπλέον, θεσπίσαμε διαδικασίες που εξασφαλίζουν την απόλαυση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, τη διαγραφή δεδομένων και την ευπάθεια των δεδομένων. Μπορούμε επίσης να λαμβάνουν υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων ήδη στην ανάπτυξη ή την επιλογή του υλικού, του λογισμικού και των διαδικασιών σύμφωνα με την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και το σχεδιασμό προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου φιλική υπόψη (άρθρο. 25 GDPR).

15. Συνεργασία με τους υπεργολάβους και τους τρίτους

Αν δεν (επεξεργαστές τάξη ή τρίτους) αποκαλύπτουν ως μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων μας και σε άλλα μέρη, που στέλνουν σε αυτό ή αλλιώς να τους δώσει πρόσβαση στα δεδομένα, αυτό γίνεται μόνο βάσει νόμιμης άδειας (για παράδειγμα, όταν η μεταφορά των δεδομένων σε τρίτους, όπως απαιτείται από την υπηρεσία πληρωμών, acc. άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο β GDPR να εκπληρώσει το συμβόλαιο), που έχουν συμφωνήσει να αποτελεί νομική υποχρέωση παρέχει ή με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (π.χ. κατά τη χρήση επόπτη, web hosting, κλπ).
Εάν αναθέσουμε σε τρίτους την επεξεργασία δεδομένων βάσει μιας αποκαλούμενης "σύμβασης επεξεργασίας συμβολαίων", αυτό γίνεται με βάση το άρθρο 28 του GDPR.

Τα δεδομένα που επεξεργάζεστε από εμάς διαγράφονται ή περιορίζονται στην επεξεργασία τους σύμφωνα με τα Άρθρα 17 και 18 του GDPR. Εκτός αν ορίζεται ρητά στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για τον προορισμό της και τη διαγραφή των οποίων υπάρχουν νομικές απαιτήσεις διατήρησης. Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν επειδή απαιτείται για άλλους και νόμιμους σκοπούς, η επεξεργασία τους θα περιοριστεί. ότι Τα δεδομένα εμποδίζονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα για δεδομένα που πρέπει να τηρούνται για εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους.

Εμείς, ή ο πάροχος φιλοξενίας μας, συλλέγουμε βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδάφιο. στ. GDPR Δεδομένα σχετικά με κάθε πρόσβαση στον διακομιστή στον οποίο βρίσκεται αυτή η υπηρεσία (αποκαλούμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα της σελίδας κατεβάσει Web, το αρχείο, την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης, το ποσό των δεδομένων που μεταφέρονται, την κοινοποίηση της επιτυχούς ανάκτησης, πρόγραμμα περιήγησης, πληκτρολογήστε μαζί με την έκδοση, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, η διεύθυνση URL παραπομπής (επισκεφθεί στο παρελθόν), τη διεύθυνση IP και του αιτούντος φορέα παροχής ,
Οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας (για παράδειγμα, για τη διερεύνηση καταχρηστικών ή δόλιων δραστηριοτήτων). Τα δεδομένα των οποίων η περαιτέρω διατήρηση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς απαλλάσσονται από την ακύρωση μέχρι την οριστική διευκρίνιση του συμβάντος.

16. Μεταφορές σε τρίτες χώρες

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε μια τρίτη χώρα (δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή γνωστοποίησης ή διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους, αυτό θα γίνει μόνο εάν πρέπει να εκπληρώνουμε τις (προ) συμβατικές υποχρεώσεις μας, με βάση τη συγκατάθεσή σας, βάσει νομικής υποχρέωσης ή βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας. Με την επιφύλαξη νομικών ή συμβατικών αδειών, επεξεργαζόμαστε ή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σε τρίτη χώρα μόνο με την παρουσία των ειδικών όρων του άρθρου 44 επ. GDPR. ότι η επεξεργασία είναι π.χ. με βάση ειδικές διασφαλίσεις, όπως το επίσημα αναγνωρισμένο εύρεση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας δεδομένων της ΕΕ (για παράδειγμα, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της «Απόρρητο Shield») ή τήρηση επίσημα αναγνωρισμένες ειδικές συμβατικές υποχρεώσεις (τα λεγόμενα «τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες»).

17. Αντιρρήσεις και δυνατότητες απομάκρυνσης

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να αντιταχθεί στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συζήτηση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

Εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας, είστε κατά την έννοια του GDPR ενδιαφερόμενος και έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα στον υπεύθυνο:

Α  Δικαίωμα ενημέρωσης

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο να επιβεβαιώσει εάν τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.
Εάν αυτή η επεξεργασία είναι διαθέσιμη, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από τον υπεύθυνο για τις ακόλουθες πληροφορίες:
(1) τους σκοπούς για τους οποίους διεκπεραιώνονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ·
(2) τις κατηγορίες επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
(3) οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς αποκαλύφθηκαν ή εξακολουθούν να γνωστοποιούνται ·
(5) την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία αυτή.
(6) την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή ·
(7) όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των δεδομένων, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων ·

Β  Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα για διόρθωση ή / και συμπλήρωση στον ελεγκτή, εάν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεστε είναι εσφαλμένα ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος πρέπει να προβεί στη διόρθωση χωρίς καθυστέρηση.

Γ   Δικαίωμα αποκλεισμού ή / και διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διαγράψει αμέσως αυτές τις πληροφορίες εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:
(1) Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
(2) Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας, στην οποία η επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο α ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α). GDPR και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη μεταποίηση.
(3) Σύμφωνα με την. Το άρθρο 21 παρ. 1 GDPR αντίρρηση σχετικά με τη μεταποίηση και δεν υπάρχουν προηγουμένως δικαιολογημένοι λόγοι για τη μεταποίηση, ή να θέσει στολίδι. Άρθρο 21 παρ. 2 GDPR Αντιπολίτευση στην επεξεργασία.
(4) Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.
Τα δεδομένα που επεξεργάζεστε από εμάς διαγράφονται ή περιορίζονται στην επεξεργασία τους σύμφωνα με τα Άρθρα 17 και 18 του GDPR. Εκτός αν ορίζεται ρητά στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για τον προορισμό της και τη διαγραφή των οποίων υπάρχουν νομικές απαιτήσεις διατήρησης. Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν επειδή απαιτείται για άλλους και νόμιμους σκοπούς, η επεξεργασία τους θα περιοριστεί. ότι Τα δεδομένα εμποδίζονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα για δεδομένα που πρέπει να τηρούνται για εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους.
Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα διαγραφής δεν υπάρχει εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη

να εκπληρώσει μια νομική υποχρέωση που απαιτεί τη μεταποίηση σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπόκειται σε υποχρέωση διατήρησης ·

Δ  Δικαίωμα στην πληροφόρηση
Μήπως να κάνετε τη σωστή διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας σε σύγκριση με τις αρμόδιες ισχυρίζεται ότι είναι υποχρεωμένος σε όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην επικοινωνία αυτή τη διόρθωση, το κλείδωμα ή διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, είτε πρόκειται για γιατί αυτό αποδεικνύεται αδύνατο ή συνδέεται με δυσανάλογη προσπάθεια.
Έχετε το δικαίωμα στον υπεύθυνο να ενημερωθεί σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.

E  Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που παρέχετε στον ελεγκτή με δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά σε άλλο άτομο χωρίς παρεμπόδιση από τον υπεύθυνο για την παροχή των προσωπικών δεδομένων, υπό τον όρο ότι
(1) η επεξεργασία με συγκατάθεση, Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο ένα GDPR ή το άρθρο 9 παρ. 2 lit. ένα GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο b Το GDPR βασίζεται και
(2) η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος, έχετε επίσης το δικαίωμα να αποκτήσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με εσάς μεταδίδονται απευθείας από το ένα άτομο στο άλλο, στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων προσώπων δεν επηρεάζονται.

Ζ   δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 παρ. e ή στ GDPR διατυπώνει αντίρρηση.

Η   Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Κατά παρέκκλιση από ένα άλλο διοικητική ή δικαστική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να προσφύγει σε μια αρχή εποπτείας, ιδίως στο κράτος μέλος κατοικίας τους, τον τόπο εργασίας τους ή τη θέση της υποτιθέμενης παραβίασης να αν είστε της άποψης ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν κατά το GDPR παραβιάζει.
Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για το καθεστώς και τα αποτελέσματα της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης ένδικης προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 του GDPR.